شورای حل اختلاف در چه مواردی صلاحیت رسیدگی دارد

صلاحیت شورای حل اختلاف همانطور که از نام شورای حل اختلاف بر می آید این مرجع برای حل اختلاف و صلح و سازش بین افراد حقیقی  و حقوقی...

دادگاه کیفری و فرق آن با دادگاه حقوقی

دعاوی به طور کلی در کشور ما به دو دسته حقوقی و کیفری تقسیم بندی می شود که دعاوی حقوقی در دادگاه های حقوقی و دعاوی کیفری در دادگاه...