دادگاه کیفری و فرق آن با دادگاه حقوقی

تفاوت دادگاه های حقوقی با کیفری دعاوی به طور کلی در کشور ما به دو دسته حقوقی و کیفری تقسیم بندی می شود. که دعاوی حقوقی در دادگاه...