آرشیو مطالب حقوقی

تجاوز جنسی و مجازات آن

مدت زمان تخمینی مطالعه: 4 دقیقه مجازات تجاوز جنسی چیست؟ به چه عملی تجاوز جنسی می گویند؟ ارش البکاره چیست؟ چگونه پرداخت...

ورود به ملک دیگری

مدت زمان تخمینی مطالعه: 3 دقیقه آیا ورود بدون اجازه به ملک دیگری جرم است؟ چگونه می توان از کسی که بدون اجازه به ملک غیر...

وضعیت مهریه بعد از فوت شوهر

مدت زمان تخمینی مطالعه: 3 دقیقه آیا مهریه خانم بعد از فوت شوهر همچنان پا برجاست؟ چه میزان مهریه را خانم می تواند دریافت...

شکایت از سایت اینترنتی

مدت زمان تخمینی مطالعه: 4 دقیقه چطور می توان از یک سایت اینترنتی شکایت نمود؟ چه روش هایی برای شکایت وجود دارد؟ به کدام...

اجرای قصاص در مورد افراد کمتر از ۱۸ سال

مدت زمان تخمینی مطالعه: 4 دقیقه آیا در مورد افراد کمتر از 18 سال قصاص اجرا می شود؟ چه شرایطی برای اجرای قصاصا در مورد...

نحوه شکایت از اداره پست

مدت زمان تخمینی مطالعه: 3 دقیقه چطور می توان از اداره پست شکایت کرد؟ مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از اداره پست کدام...