امور کار ، کارگر و کارفا

بایگانی بر اساس دسته بندی

شکایت بابت عدم پرداخت حقوق قانون کار

شکایت بابت عدم پرداخت حقوق قانون کار پس از وضع قانون کار، اداره ی کار، هرساله حقوقی را به عنوان مبلغ پایه جهت پرداخت به...

نحوه شکایت کارگر از کارفرما بابت بیمه

نحوه شکایت کارگر از کارفرما بابت بیمه با گذشت زمان روابط افراد از حالت تک نفری در آمده و افراد به سمت کارهای گروهی روی...