حقوق خانواده

بایگانی بر اساس دسته بندی

تنفیذ طلاق چگونه است؟

تنفیذ طلاق چگونه است؟ طلاق به عنوان آخرین راهکار برای خاتمه دادن به زندگی مشترک است و همواره تلاش شده تا زوجین مجددا کنار...

استشهادیه چیست؟

استشهادیه چیست؟ وقتی دعوایی در دادگاه مطرح  می شود هر کدام از طرفین باید ادله و مستنداتی برای ادعای خود بیاورند. قانون...

طلاق یک طرفه و تفاوت آن با توافقی

طلاق یک طرفه و تفاوت آن با توافقی طلاق یکی از راه کار های قانون گذار برای پایان دادن به زندگی مشترکیست که زن یا شوهر دیگر...

شرایط مهریه ی صحیح چیست؟

شرایط مهریه ی صحیح چیست؟ در اثر انعقاد هر عقدی، یکسری حقوق و تکالیفی بر عهده طرفین آن قرار می گیرد. در عقد ازدواج نیز...

گواهی عدم امکان سازش چیست؟

گواهی عدم سازش چیست؟ زمانی که زن و شوهر در زندگی مشترک خود به نقطه ای می رسند که دیگر ادامه ی زندگی امکان پذیر نیست در...

پرداخت نفقه فرزندان برعهده چه کسی است؟

پرداخت نفقه فرزندان برعهده چه کسی است؟ والدین در قبال فرزندان خود مسئول هستند. آن ها مسئول تربیت و آموزش و حفاظت از او...