اتباع خارجی

بایگانی بر اساس برچسب

ازدواج با اتباع خارجی

ازدواج با اتباع خارجی شرایط و قوانین ازدواج اشخاص خارجی با اتباع ایرانی مستلزم جری تشریفات قانونی خاص و کسب اجازه از وزارت کشور...