اظهارنامه

بایگانی بر اساس برچسب

اظهارنامه را چگونه ارسال کنیم

اظهارنامه چیست؟ ارسال اظهارنامه یکی از راه های مطالبه ی حق است. براساس ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی : هرکس می تواند...