تجاوز

بایگانی بر اساس برچسب

تجاوز جنسی و مجازات آن

تجاوز جنسی چه مجازات و چه آثاری دارد؟ زمانی که صحبت از رابطه جنسی می شود ذهن بیشتر افراد به سمت زنا می رود. ماده 221 قانون...