تخریب

بایگانی بر اساس برچسب

مجازات تخریب آثار باستانی

مجازات تخریب آثار باستانی آثار باستانی و ملی بیانگر تاریخچه پر بار یک ملت است از این جهت سرمایه  ملی محسوب شده و برای افراد یک...