تخفیف مجازات

بایگانی بر اساس برچسب

شرایط تعلیق مجازات

تعلیق مجازات چیست؟ تعلیق مجازات یعنی همه یا بخشی از مجازات محکوم علیه درصورت وجود یکسری شرایط خاصی معلق شود. داداگاه نیز در حکم...