تصرف عدوانی

بایگانی بر اساس برچسب

خلع ید و نکات مرتبط با آن

مفهوم خلع ید و چگونگی طرح آن در دادگاه در دانش حقوق ایران و علم فقه اصطلاحی به نام خلع ید وجود دارد. این اصطلاح به معنای خارج...

تصرف عدوانی و نحوه طرح در دادگاه

مفهوم تصرف عدوانی و نکات از مسائلی در امور مربوط به املاک که افراد جامعه با آن بسیار رو به رو میشوند. مواجه با افرادیست که ملکی...