تقسیم ترکه

بایگانی بر اساس برچسب

مراحل تنفیذ وصیت نامه

تنفیذ وصیت نامه: بر طبق ماده 843 قانون مدنی وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست. یعنی آن که فرد فقط می تواند نسبت به یک سوم...

تقسیم ارث از طریق قانونی

 نحوه تقسیم ترکه متوفی از طریق قانونی و نکات مرتبط با آن مواردی پیش می اید که در طی آن ورثه با یک دیگر به اختلاف می خورند مانند...