جرم

بایگانی بر اساس برچسب

جرائم سایبری

نگاه کلی به قوانین فضای مجازی: از آنجا که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست یا به عبارتی بی اطلاعی از قوانین منجر به رفع مسئولیت...