زنا

بایگانی بر اساس برچسب

زنا و همجنس‌گرایی

زنا چیست؟ براساس ماده 221 قانون مجازات اسلامی زنا عبارت است از جماع (همبسترشدن) زن و مرد، بدون وجود علقه (عقد) زوجیت. همچنین...

رابطه نامشروع و مجازات آن

رابطه نامشروع به چه معناست؟ برقراری هرگونه ارتباط فیزیکی یا غیرفیزیکی مابین زن و مرد نامحرم که محتوای آن مرزهای قانونی و شرعی را...