سلاح

بایگانی بر اساس برچسب

سلاح سرد چیست؟

سطح مطلب: عمومی سلاح سرد چیست؟ آلات، ادوات و وسایلی است که برخلاف سلاح های گرم در اثر استفاده، صدا، حرارت و شعله ایجاد...