سند، سند ملکی، سند رسمی

بایگانی بر اساس برچسب

الزام به تنظیم به سند رسمی ملک و نحوه ی درخواست

الزام به تنظیم به سند رسمی ملک و نحوه ی درخواست یکی از دعاوی در حوزه ی املاک، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک است. از آنجا که...