شنودغیرمجاز، استراق سمع، شنود

بایگانی بر اساس برچسب

شنود غیرمجاز

شنود غیرمجاز یا استراق سمع هر فردی دارای حریم خصوصی است. حریم خصوصی حیطه ی شخصی زندگی افراد است که دیگران حق تجاوز به این حریم...