قذف

بایگانی بر اساس برچسب

قذف

قذف چیست؟ قذف نوعی دشنام و افترا است. مطابق تعریف قانون مجازات، قذف به معنای نسبت دادن ناروای زنا یا لواط به دیگریست. این نوع...