مدیرتصفیه، تاجر، ورشکسته

بایگانی بر اساس برچسب

مدیرتصفیه کیست؟ چه وظایفی دارد

مدیرتصفیه کیست؟ چه وظایفی دارد؟ وقتی که تاجری یا شرکتی ورشکسته می شود، ناتوان از رسیدگی به امور مالی می شود. به همین دلیل برای...