چک ضمانت

بایگانی بر اساس برچسب

چک بابت حسن انجام کار

صدور چک بابت حسن انجام کار مطالبه ی چک و سفته از جهت انجام درست کار به یکی از راه های مرسوم اطینان خاطر برای کارفرمایان تبدیل...