گذشت

بایگانی بر اساس برچسب

عفو مجازات

 عفو مجازات یکی از مجازات ها برای شخص مجرم، مجازات حبس است. در این مجازات فرد باید مدتی را در زندان سپری کند. مجرم آزادی و...