نفقه

بایگانی بر اساس برچسب

ضمانت اجرای عدم از پرداخت نفقه

ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه چیست؟ آیا می توان مرد را الزام به پرداخت نفقه نمود؟ آیا می توان به دلیل نپرداختن نفقه از طریق...

حقوق مرد در ازدواج

فهرست مطالبحقوق مرد در ازدواجحق و حقوق مرد در ازدواج چیستحق طلاقحق سکونت جزئی از حقوق مرد در ازدواجحق اشتغال زوجهحق خروج از کشور...

طلاق از طریق نفقه

همانطور که می دانید به محض اینکه عقد ازدواج بین زن و مرد بسته می شود، تکالیفی بر عهده ی هر دو طرف خود به خود بار می شود. مثلاً...

وضعیت نفقه در دوران عقد

مدت زمان تخمینی مطالعه: 3 دقیقه آیا در دوران عقد نفقه بر عهده شوهر است؟ چه میزان نفقه باید در دوران عقد پرداخت...

پرداخت نفقه فرزندان برعهده چه کسی است؟

پرداخت نفقه فرزندان برعهده چه کسی است؟ والدین در قبال فرزندان خود مسئول هستند. آن ها مسئول تربیت و آموزش و حفاظت از او...