امور بین الملل

بایگانی بر اساس دسته بندی

مجموعه قواعدی که برای دولت ها و اعضای جامعه ی بین المللی لازم الاجرا بوده و نحوه ی تشکیل و تکالیف سازمان های بین المللی را تبیین میکند.هم چنین به روابط سازمان های بین المللی با یکدیگر و دولت ها میپردازد.حقوق بین الملل به دو بخش بین الملل عمومی و خصوصی تقسیم میشود. مقصود از حقوق بین الملل عمومی روابط بین کشور ها و حقوق بین الملل خصوصی روابط اشخاص از کشور های مختلف است. یکی از اختلافات مهم حقوق خصوصی که در روابط بین دو کشور موضوع بحث و طرح دعوا قرار میگیرد تعارض قوانین است. مفهومش این است که یک رابطه ی حقوق خصوصی به واسطه ی دخالت عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند و قوانین کشور ها در این خصوص یکسان نباشد.