امور کیفری

بایگانی بر اساس دسته بندی

دیه تصادفات جرحی و منجر به فوت

فهرست مطالبدیه تصادفات جرحی منجر به فوت و نکات آناقدامات اولیه پس از یک تصادف جرحیدریافت کروکی و اصالت بیمه نامه شخص ثالثارسال...

دادگاه کیفری کجاست، انواع دادگاه کیفری و نحوه اعتراض به رای دادگاه کیفری

فهرست مطالبدادگاه کیفری کجاست؟دادگاه کیفری چه اجزایی دارد؟دادسرا کجاست؟دادسرا چه اعضایی دارد؟انواع دادگاه کیفری ؟ هنگامی که...

سجل کیفری و نکات مرتبط با آن

فهرست مطالبسجل کیفری و نکات مرتبط با آنآیا هر جرمی مرتکب شویم در سجل کیفری ثبت می گردد؟محکومیت موثر کیفری چیست؟بعد از چه مدت...

رها کردن طفل

در این مطلب می خواهیم به مبحث رها کردن طفل بپردازیم و ببینیم که آیا این عمل براساس قانون، مجازات در پی دارد؟ آیا والدین حق دارند...

قصاص چیست؟ شرایط اجرای حکم قصاص

حتما تا به حال اصطلاح قصاص را بسیارشنیده اید. شنیدن این کلمه چه چیزی را در ذهن شما تداعی می کند؟ قانون مجازات اسلامی به چهاربخش...

قذف

[cta] فهرست مطالبقذف چیست؟درخواست مقذوف:شرایط وقوع : قذف چیست؟ قذف نوعی دشنام و افترا است. مطابق تعریف قانون مجازات،...

تفاوت دادگاه های کیفری و حقوقی

فهرست مطالبدعوای حقوقیدعوای کیفریتفاوت دعاوی کیفری و حقوقی در چیستدادگاه های کیفریمراجع عمومی رسیدگی کننده1) دادگاه کیفری دو:2)...

سقط قانونی جنین

فهرست مطالبسقط  قانونی جنین چگونه استسقط جنینشرایط قانونی سقط جنینناقص الخلقه بودن و ناهنجاری جنین [cta] سقط  قانونی جنین...


امور کیفری اعم از جرایم و دریافت خسارات و مطالبه دیه