املاک و اراضی

بایگانی بر اساس دسته بندی

چگونه حکم تخلیه بگیریم؟

فهرست مطالبقرارداد اجارهاجاره نامهاجاره نامه عادی اجاره نامه رسمیدلایل گرفتن حکم تخلیهمدارک لازم جهت گرفتن حکم تخلیهگرفتن حکم...

اثبات مالکیت ملک

فهرست مطالبمالکیت چیست؟سند مالکیتمستندات لازم برای اثبات مالکیت ملکسندشاهدمبایعه نامهمتصرف بودناثبات مالکیت وراثمدارک اثبات...

چگونه سند مالکیت المثنی بگیریم؟

گاهاً برای همه ی ما اتفاق می افتد که اسناد یا مدارک خود را گم می کنیم یا اینکه در اثر اتفاقی از بین می روند. این اسناد شامل...

دعوای ابطال سند رسمی چیست؟

فهرست مطالبسندسند رسمی:سند عادی:دعوای ابطال سند رسمیشرایط درخواست ابطال سند1.اسناد مجعول:2.اسناد صوری:3. اسناد مالکیت معارض:4....

حق شفعه چیست؟ چه شرایطی دارد؟

فهرست مطالبتعریف حق شفعهشرایط حق شفعه1) مال غیر منقول باشد:2) مال مشاع باشد:3) تعداد شرکاء دو نفرباشد:4) انتقال تمام سهم:5)...

افراز و تفکیک ملک چه تفاوتی با هم دارند؟

فهرست مطالبافراز چیستتفکیک ملکنحوه تفکیکوجه تفاوت افراز با تفکیک ملک یکی از حقوقی که قانون گذار آن را بسیار محترم شمرده است،...

تاخیر پرداخت ثمن و ضمانت اجرای آن

فهرست مطالبضمانت اجرای تاخیر پرداخت ثمن معامله چیست؟تعهد به پرداخت ثمنضمانت اجرا عدم پرداخت ثمنخیار تاخیر پرداخت ثمنتاخیر پرداخت...

ملک مشاع و مفروز

فهرست مطالبملک مشاع و مفروز به چه معناست؟ملک مشاعملک مفروزوجه تفاوت ملک مشاع و مفروزافراز چیست؟افراز ملک مشاع ملک مشاع و...


املاک جمع ملک و به معنی اختیار قانونی شخص بر اشیاء یا اموال یا اشخاص دیگر می باشد. اراضی جمع ارض است که در ادبیات فارسی به معنی زمین و اقسام مفاهیم حقوقی اراضی بر این منوال تعریف می شوند. از قدیم الایام املاک و اراضی در بین ایرانیان به عنوان مال و سرمایه اصلی به کار میرفته است.

دعاوی املاک و اراضی

به حقوق اشخاص در املاک و اراضی اطلاق میگردد. توجه به گستردگی

 

دعوای الزام به فک رهن ، دعوای اثبات مالکیت دعوای الزام به تأدیه ثمن الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی دعوای اجرت المثل املاک و اراضی دعاوی مربوط به تخلیه دعاوی تصرف از جمله دعوای تصرف عدوانی، دعوای مزاحمت و ممانعت از حق دستور فروش مال مشاع