امور کار ، کارگر و کارفرما

بایگانی بر اساس دسته بندی

میزان مرخصی بارداری مطابق قانون کار

مدت زمان تخمینی مطالعه: 4 دقیقه میزان مرخصی بارداری چقدر است؟ آیا خانم ها در مرخصی زایمان، حقوق می گیرند؟ آیا بعد از...

نکات مهم در انعقاد قرارداد کاری

نکات مهم در انعقاد قرارداد کاری در انعقاد قرارداد کاری، باید به چه نکاتی توجه کنیم؟ چطور قرارداد کاری خوبی...

شکایت بابت عدم پرداخت حقوق قانون کار

شکایت بابت عدم پرداخت حقوق قانون کار پس از وضع قانون کار، اداره ی کار، هرساله حقوقی را به عنوان مبلغ پایه جهت پرداخت به...

نحوه شکایت کارگر از کارفرما بابت بیمه

نحوه شکایت کارگر از کارفرما بابت بیمه با گذشت زمان روابط افراد از حالت تک نفری در آمده و افراد به سمت کارهای گروهی روی...


امور مربوط به قوانین کار و روابطه کارگر و کارفرما