امور مربوط به کار و کارگر و کارفرما

بایگانی بر اساس دسته بندی

میزان مرخصی بارداری مطابق قانون کار

مدت زمان تخمینی مطالعه: 4 دقیقه میزان مرخصی بارداری چقدر است؟ آیا خانم ها در مرخصی زایمان، حقوق می گیرند؟ آیا بعد از...

نکات مهم در انعقاد قرارداد کاری

در انعقاد قرارداد کاری، باید به چه نکاتی توجه کنیم؟ چطور قرارداد کاری خوبی ببندیم؟ یک قرارداد کاری خوب چه شرایطی...

شکایت بابت عدم پرداخت حقوق قانون کار

شکایت بابت عدم پرداخت حقوق قانون کار پس از وضع قانون کار، اداره ی کار، هرساله حقوقی را به عنوان مبلغ پایه جهت پرداخت به...

نحوه شکایت کارگر از کارفرما بابت بیمه

فهرست مطالبتعریف کارگر و کارفرما در قانون کارچرا کارگران مورد حمایت هستند؟نحوه شکایت کارگر از کارفرما بابت بیمه با گذشت...


این امور تحت عنوان حقوق کار بررسی میشوند. از آن جا که کارگر در برابر دریافت مزد برای کارفرما کار میکند ممکن است مورد سو استفاده قرار بگیرد و یا به تعهدات خود در برابر کافرما عمل ننماید. در نتیجه برای ایجاد نظم در این رابطه  نیازمند قانون کار هستیم.در این قانون تمام مسائل مربوط به رابطه ی کاری اعم از ساعت کار، پرداخت حقوق ، بیمه ،مزایا و …نسبت به نوع کار  به تفضیل بررسی شده اند.