دادسرا

بایگانی بر اساس برچسب

نشر اکاذیب چیست و چه مجازاتی دارد؟

فهرست مطالبمفهوم نشر اکاذیب و مجازات آننشر اکاذیب چیست؟جرم نشر اکاذیبمجازات نشر اکاذیببار اثباتی جرم مفهوم نشر اکاذیب و...

دفاع مشروع چیست؟

فهرست مطالبمفهوم دفاع مشروع و شرایط آنشرایط دفاع مشروعپرداخت دیه در دفاع مشروع ممکن است تابحال در مواقع زیادی واژه دفاع مشروع...

ولی دم چه کسی است؟

بسیاری از ما در هنگامی که قتلی اتفاق می افتد با واژه ولی دم برخورد کرده ایم اما آیا می دانید ولی دم به چه کسی می گویند و اصلا چه...

مجازات شهادت دروغ چیست؟

فهرست مطالبجرم شهادت دروغمجازات شهادت دروغآیا خسارات نیز در اثر شهادت کذب قابل جبران است؟نحوه شکایت شهادت دروغنتیجه گیری آیا...

شرایط برخورداری از آزادی مشروط چیست؟

فهرست مطالبآزادی مشروط چیست ؟شرایط قانونی ازادی مشروطمحکوم باید چه مقدار از مجازات خود را گذارنده باشد؟مدت زمان ازادی مشروطموانع...

قرار موقوفی تعقیب به چه معناست؟

فهرست مطالبقرار موقوفی تعقیبموارد موقوفی تعقیبالف) فوت متهم یا محکوم علیه:ب) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت:پ) شمول...

مجازات حمل سلاح گرم چیست؟

حمل غیر قانونی و بدون مجوز، انواع اسلحه در کشور ایران جرم انگاری شده است. این مسئله از جهت اهمیت حفظ نظم و امنیت در جامعه برای...

ضرب و جرح چه مجازاتی دارد؟

فهرست مطالبضرب و جرح یعنی چهضرب و جرح عمدیضرب و جرح بدون آثارآیا ضرب و جرح عمدی قابل گذشت است؟ضرب و جرح همسرنحوه اثبات ضرب و جرح...