دادیاران در قابل یک مجموعه حقوقی شامل کارشناسان ، وکلای و متخصصین حقوقی جهت سهولت ارتباطات یکسری خدمات را به صورت حضوری و غیر حضوری در اختیار متقاضیان قرار میدهد . در این میان استفاده از ارزیابی پرونده و مشاوره حقوقی انلاین به صورت رایگان انجام میشود .