آدرس دادگاه های مشهد

توسط : مهر 7, 1398 13
آدرس دادگاه مشهد

آدرس دادگاه های مشهد


مراجع رسیدگی کننده به طور کلی به دو دسته مراجع قضایی و مراجع غیر قضایی تقسیم می شوند. مراجع قضایی شامل انواع دادگاه های حقوقی و کیفری و تجدید نظر خواهی است. در زیر لیست مراجع قضایی و دادگاه های مشهد به همراه آدرس و شماره تماس قرار گرفته است. در نظر داشته باشید بعضی شعبات و دادگاه ها در یک مجموعه قضایی قرار دارند.

 

آدرس شعبات شورای حل اختلاف در مشهد

شورای حل اختلاف و تفاوت آن با دادگاه 

مراحل دادگاه به زبان ساده

دادگاه کیفری و فرق آن با دادگاه حقوقی

 

آدرس دادگاه های مشهد


مجتمع قضایی شهید بهشتی (پنجراه پایین خیابان)

نوع دادگاه: دادگاه عمومی – حقوقی

نوع صلاحیت: رسیدگی به انواع دعاوی خانواده ، ثبت و  قراردادها، تجاری، شرکت ها، …

حوزه تحت پوشش :  ضلع شرقی خیابان کوهسنگی، دانشگاه تا انتهای خواجه ربیع

آدرس مجتمع قضایی شهید بهشتی مشهد: بلوار وحدت، اول رضائیه

شماره تلفن مجتمع قضایی شهید بهشتی مشهد : 3661280-0513

مجتمع قضایی شهید مطهری (شفا)

نوع دادگاه : دادگاه عمومی- حقوقی

نوع صلاحیت : رسیدگی به دعاوی خانواده، ثبتی، قراردادها، تجاری، شرکت ها، امورحسبی، و …

حوزه تحت پوشش : ضلع غربی خیابان کوهسنگی، دانشگاه تا انتهای خیابان خواجه ربیع

آدرس مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد : بلوار شفا، نبش شفا 30

شماره تلفن مجتمع قضایی شهید مطهری : 6-75275310-0513

مجتمع قضایی امام خمینی (چهار طبقه)

نوع دادگاه : عمومی – کیفری

نوع صلاحیت : رسیدگی به شکایات مربوط به جرائم کلانتری های تحت پوشش

کلانتری های تحت پوشش : 1 هاشمی نژاد، 2 فیاض بخش، 3 پایانه، 4 راه آهن،5 24 طبرسی، 6 رسالت (خواجه ربیع)

آدرس مجتمع قضایی امام خمینی مشهد : مستقر در دادگستری مرکز واقع در ابتدای بلوار شهید مدرس (دروازه طلایی)

شماره تلفن مجتمع قضایی امام خمینی (چهار طبقه) :9-2222152-0513

مجتمع قضایی ثامن (حرم مطهر)

نوع دادگاه: عمومی – کیفری

نوع صلاحیت : رسیدگی به شکایات مربوط به جرائم گوناگون کلانتری های تحت پوشش

کلانتری های تحت پوشش: 1 امام رضا، 2 نواب، 3 شهید آستانه پرست، 4 بانوان ثامن

آدرس مجتمع قضایی ثامن مشهد : اول خیابان نواب صفوی، مقابل پیر پالان دوز

شماره تلفن مجتمع قضایی ثامن (حرم مطهر) : 2-3681070 و 2239600-0513

مجتمع قضایی شهید کامیاب (صدف)

نوع دادگاه: عمومی – کیفری

نوع صلاحیت : رسیدگی به شکایات مربوط به جرائم گوناگون کلانتری های تحت پوشش

کلانتری های تحت پوشش: 1 قاسم آباد، 2 شهرک ناجا، 3 .الهیه، 4 سجاد، 5 هفت تیر(آب و برق)

پاسگاه های تحت پوشش: 1 سلطان آباد، 2 انداد، 3 فردوسی، 4 کاظم آباد

آدرس مجتمع قضایی شهید کامیاب مشهد : بلوار وکیل آباد، ابتدای خیابان صدف

شماره تلفن مجتمع قضایی شهید کامیاب : 4-8680802 و 8680990-0513

مجتمع قضایی شهید رجایی ( کوهسنگی )

نوع دادگاه: عمومی – کیفری

نوع صلاحیت : رسیدگی به شکایات مربوط به جرائم گوناگون

کلانتری های تحت پوشش: 1 جهاد، 2 رضاشهر، 3 سیدی

آدرس مجتمع قضایی شهید رجایی مشهد : خیابان کوهسنگی، میدان الندشت، جنب دادگاه انقلاب

شماره تلفن مجتمع قضایی شهید رجایی : 4- 8460370-0513

مجتمع قضایی شهید قدوسی – ویژه ( وکیل آباد )

نوع دادگاه: عمومی – کیفری

نوع صلاحیت : دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم سرقت، مفاسد اجتماعی و اقتصادی، رباخواری

حوزه تحت پوشش: مجتمع ویژه با محدوده برون و درون مرزی مشهد مقدس

آدرس مجتمع قضایی شهید قدوسی مشهد : بلوار وکیل آباد، وکیل آباد 8

شماره تلفن مجتمع قضایی شهید قدوسی : 7- 8823651-0513

مجتمع قضایی انقلاب مشهد ( کوهسنگی )

نوع دادگاه: دادسرای عمومی و انقلاب

نوع صلاحیت : تمام کلانتری ها و پاسگاه های برون شهری مشهد مقدس

آدرس مجتمع قضایی انقلاب مشهد : خیابان کوهسنگی، میدان الندشت

شماره تلفن مجتمع قضایی انقلاب مشهد : 5- 8425021-0513

مجتمع قضایی شهید مدنی (شهر طرقبه)

نوع دادگاه: حقوقی – کیفری

نوع صلاحیت : رسیدگی به انواع دعاوی حقوقی و جرائم گوناگون

کلانتری های تحت پوشش: 1 طرقبه، 2 شاندیز

پاسگاه های تحت پوشش: 1 ویرانی، 2 حصارگلستان

آدرس مجتمع قضایی شهید مدنی مشهد : اول طرقبه

شماره تلفن مجتمع قضایی شهید مدنی طرقبه : 6-05134226124

مجتمع اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی مشهد ( وکیل آباد )

نوع دادگاه : دادگاه کیفری

حوزه تحت پوشش :  تمام مجتمع های قضایی شهر مشهد

آدرس مجتمع اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی مشهد : بلوار وکیل آباد ، نبش وکیل آباد 9

شماره تماس مجتمع اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی مشهد : 5-8539021-0513

حوزه قضایی نظارت بر زندان مشهد ( کوهسنگی )

حوزه تحت پوشش: تمامی مجتمع های قضایی شهر مشهد

آدرس حوزه قضایی نظارت بر زندان مشهد : خیابان کوهسنگی، میدان الندشت، دادگاه انقلاب

شماره تلفن حوزه قضایی نظارت بر زندان مشهد: 5-8425021-0513

مجتمع دادگاه های تجدید نظر استان

( اداره کل دادگستری خراسان رضوی )

نوع محاکم: دادگاه تجدید نظر

حوزه تحت پوشش : کلیه حوزه های قضایی استان خراسان رضوی

آدرس دادگاه تجدید نظر مشهد : واقع در اداره کل دادگاه های خراسان رضوی –  بلوار شهید ساجدی ، حدفاصل ساجدی 7 و 9 ، ساختمان دادگاه های تجدید نظر و کیفری استان خراسان رضوی

تلفن تماس مجتمع دادگاه های تجدید نظر استان :4-8460360-0513 – 6152355-0513

دایره سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ( کوهسنگی )

حوزه تحت پوشش: تمامی مجتمع های قضایی شهر مشهد

آدرس دایره سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد: خیابان کوهسنگی، میدان الندشت، دادگاه انقلاب

تلفن تماس دایره سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد: 5- 8425021-0513

مجتمع قضایی شهید باهنر ( قرنی )

نوع دادگاه: عمومی- کیفری

نوع صلاحیت : کلانتری های تحت پوشش: 1 احمدآباد، 2 نجفی، 3 سناباد

آدرس مجتمع قضایی شهید باهنر مشهد : بلوار شهید قرنی، حد فاصل چهارراه ابوطالب و چهارراه میدان بار

قابل توجه مراجعین محترم مجتمع قضایی شهید باهنر

شعبه ۱۱۸ دادگاه جزایی این مجتمع به محل جدید واقع در مجتمع دادگاه های تجدید نظرسابق جنب دادگاه انقلاب انتقال یافته است

تلفن تماس  :4-8460360-0513

همچنین شعب ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲ دادگاه های جزایی مجتمع به مجتمع امام خمینی واقع در بلوار مدرس انقال یافته است.

شماره تلفن مجتمع قضایی امام خمینی (چهار طبقه) :9-2222152-

مجتمع قضایی شهید هاشمی نژاد

نوع دادگاه: عمومی- کیفری

نوع صلاحیت: رسیدگی به شکایات مربوط به جرائم گوناگون کلانتری های تحت پوشش

کلانتری های تحت پوشش: 1 کوی پلیس، 2 بانوان، 3 مصلی، 4 شهید رجایی،5 شهید باهنر، 6 گلشهر، 7 طرق، 8 فرودگاه.

پاسگاه های تحت پوشش: 1 آبروان، 2 اسلام قلعه، 3 امام تقی،4 ایست و بازرسی اسماعیل آباد، 5 هلالی، 6 میام

آدرس مجتمع قضایی شهید هاشمی نژاد مشهد: خیابان گاراژدارها، بین کوشش 27 و 29

شماره تلفن مجتمع قضایی شهید هاشمی نژاد مشهد: 9-3440477

 

گروه حقوقی دادیاران متشکل از بهترین وکلای پایه یک دادگستری در مشهد
۰۹۱۵۲۴۴۷۰۹۰

 

شکایت به دلیل مشکلات پارکینگ آپارتمان

شکایت به دلیل مشکلات پارکینگ آپارتمان اگر یکی از همسایگان اقدام به تصرف پارکینگ آپارتمان شما کند چگونه می توانید شکایت...

نحوه شکایت از همسایه پر سروصدا

نحوه شکایت از همسایه پر سروصدا چطور می توان از سر و صدای همسایه شکایت کرد؟ چه سروصداهایی قابل شکایت اند؟ به کجا باید شکایت...

ساعات کاری دفاتر خدمات قضایی

ساعات کاری دفاتر خدمات قضایی یکی از مراجعی که در چند سال اخیر جهت تسهیل کار مراجع قضایی تاسیس شده اند دفاتر خدمات...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 دیدگاه ثبت شده است.

  1. سلام من شوهرم این دوساله مشهدزندان هست وهرچی مرخصی میخوام بهش بدن نمیدن بااینکه وثیقه براش گذاشتم ..خواهش یکی راهنمایم کنه چطور بتونم من براشوهرم مرخصی بگیرم من ساکن اهواز هستم ..

  2. سلام ببخشد برای شعبه وکیل اباد (صدف)
    نیاز به به نوبت گرفتن هست؟ اگر اره از کجا باید نوبت بگیرم؟

  3. سلام من ماشینمو بردم پیش شخصی که صافکاری ونقاشیشو انجام بده بعد از تحویلذخودرو وتسویه حساب متوجه شدم که قطعات ماشینم به جای صافکاری بدون هماهنگی واطلاع بنده تعویض شده واقدام به فاکتور سازی قطعات دیگر که تعویض نشده کرده این حکمش چیه

  4. سلام اگه صافکار قطعات فابریک خودرویی مشتری رو به قصد صافکاری بدون اجازه باز وباقطعه دیگه جایگزین کنه واز تحویل قطعات تعویضی سر باز زند حکمش چیه

  5. سلام خاستم ببینم کسی هست جواب بده که مثلا افرادی مثل بنده که چن سال قبل پرونده داشتیم ورفع یازداشت سند رو اداره ثبت میگه دادگستری ودادگسنری جواب درستی نمیده ومیگه تو سیستمها چیزی نیس بایس کره ماه رجوع کنم یا مریخ یا….ایا اگه برادر یا فامیلتان هم بود همینجور جواب میدادین

  6. باسلام اگه شخصی به فری فحاشیهای زیادی بکنه واون فرد روکافر بگه بااین کهاون شخص مسلمان هست چندبارهم این کارکرده باشه میشه ازش شکایت کردمجازاتش چی هست ممنون میشم اگه پاسخ بدین

    • باسلام اگه شخصی به فری فحاشیهای زیادی بکنه واون فرد روکافر بگه بااین کهاون شخص مسلمان هست چندبارهم این کارکرده باشه میشه ازش شکایت کردمجازاتش چی هست ممنون میشم اگه پاسخ بدین