چگونه سند مالکیت المثنی بگیریم؟

۱ آذر, ۱۴۰۰ 0 مدت زمان مطالعه: 7 دقیقه
تامین خواسته
به این مطلب امتیاز دهید

چگونه سند مالکیت المثنی بگیریم؟

گاهاً برای همه ی ما اتفاق می افتد که اسناد یا مدارک خود را گم می کنیم یا اینکه در اثر اتفاقی از بین می روند. این اسناد شامل اسناد هویتی خودمان مثل شناسنامه و اسناد هویتی املاک و اموالمان مثل خانه یا اتومبیل می شود. از آن جایی که اطلاعات تمام اسنادی که در اداره ثبت اسناد به ثبت رسیده اند، در آنجا موجود است، می توان با شرایطی اقدام به دریافت نسخه ی المثنی سند نماییم. در این مطلب می خواهیم به این موضوع بپردازیم که چگونه و با چه شرایطی سند مالکیت المثنی دریافت کنیم.


سند مالکیت المثنی چیست؟

بطور کلی اسناد به دو دسته ی اسناد رسمی و اسناد عادی تقسیم می شوند. در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سند رسمی را تعریف کرده است به سندی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیتشان و مطابق مقررات‌ قانونی تنظیم شده باشد. سندی که شرایط سند رسمی را نداشته باشد، سند عادی محسوب می شود. هنگامی که به دلایل مختلف، سند مالکیتی از بین برود بطوری که اثری از آن نمانده باشد یا آنکه گم شود، در این موارد شخصی که مالک مال است باید به اداره ی ثبت اسنادی که در  محل ملک وجود دارد مراجعه نماید و درخواست صادر کردن سند مالکیت المثنی کند.

دلایل اخذ سند المثنی

  1. از بین رفته همه یا قسمتی از سند.
  2. گم شدن سند.
  3. به سرقت رفتن سند.
  4. سند دست شخص دیگری باشد و به هیچ نحوی پس گرفتن آن ممکن نباشد.

استعلام سند ملکی پیش از خرید

الزام به تنظیم سند رسمی و نحوه درخواست آن

 برای اثبات مالکیت چه مدارکی لازم است؟ 

در ادامه به بررسی تبصره های اصلاحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت املاک می پردازیم.

مفقود یا از بین رفتن سند:

در سه مورد اول، مالک باید تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نماید. مالک باید طی یک درخواست مکتوب، علت نداشتن سند را ذکر کند. سپس ۳ نفر را که مطابقت امضای آن ها در دفتر اسناد رسمی گواهی شده است را آورده و استشهادیه ای که در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ارائه می شود را تهیه نموده و به امضای سه فرد مذکور برساند و این استشهادیه را به اداره ثبت همان جا ارائه نماید. بعد از ارائه استشهادیه و تقاضای مکتوب به اداره ی ثبت، اداره ی ثبت این موضوع را ثبت میکند و بصورت بخشنامه به سایر دفتار اسناد رسمی نیز اعلام میکند.

بعد از آن در یک هفته این موضوع را یکبار بصورت آگهی با ذکر مختصری از دلایل گم شدن یا از بین رفتن سند مذکور، نام مالک ، محل ملک و شماره پلاک ثبتی ملک، در یک روزنامه کثیر الانتشار چاپ نموده و ۱۰ روز مهلت داده می شود تا اگر شخصی اعتراضی دارد، با سند رسمی خود به دادگاه مراجعه نموده و اعتراض نماید. در صورتی که اعتراضی صورت نگیرد، اقدام به صدور سند مالکیت المثنی می کند.

تبصره ۱)

«اداره ثبت مکلف است هنگام صدور المثنی سند مالکیت مراتب را به دفاتر حوزه خود کتباً اعلام و متذکر شود که هر موقع نسبت به پلاک موضوع المثنی سند مالکیت بخواهند هرگونه سند معامله ای تنظیم نمایند (اعم از اینکه به استناد اصل سند مالکیت باشد یا المثنی) جریان ثبتی ملک را استعلام و سپس در صورت نبودن مانع اقدام به تنظیم و ثبت معامله کنند هر یک از دفترخانه ها مکلفند دفتری برای ثبت شماره پلاک این قبیل املاک داشته باشند که در موقع تنظیم اسناد به آن مراجعه نموده در صورتی که مورد معامله از املاکی باشد که نسبت به آن سند مالکیت المثنی صادر شده باید قبلاً جریان ثبتی ملک را استعلام و در صورت نبودن مانعی اقدام به تنظیم سند بنمایند.

در محل هائی که از رایانه استفاده می شود نیاز به اعلام موضوع به دفاتر اسناد رسمی نمی باشد ولی دفاتر با توجه به سند مالکیت المثنی در موقع انجام معامله باید جریان ثبتی را استعلام و سپس در صورت نبودن مانع اقدام به تنظیم و ثبت معامله نمایند.
تخلف از رعایت دستور فوق مستلزم کیفر درجه سه به بالا مقرر در ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمی است.»

عدم سترداد سند توسط ثالث:

در مورد بند ۴ که سند ملک نزد شخصی بوده که استرداد آن سند به هیچ طریقی حتی از طریق دادگاه امکان پذیر نیست، نیازی به طی کردن مراحل بالا نیست. بلکه  شخص با گرفتن گواهی از مرجع قضایی که حکم را صادر کرده و تحویل دادن ان گواهی به اداره ی ثبت ، درخواست صدور سند مالکیت المثنی  نماید.

تبصره ۲)

«در مواردی که سند مالکیت در ید ثالث بوده و دادگاه حکم به استرداد آن می دهد و با صدور اجرائیه نیز استرداد سند مالکیت مقدور نمی شود مالک می تواند با اخذ گواهی از دادگاه صادر کننده حکم و تسلیم آن به اداره ثبت مربوطه تقاضای صدور سند مالکیت المثنی بنماید. در این مورد ارائه فرم استشهاد و انتشار آگهی فقدان سند مالکیت ضرورت نداشته اداره ثبت باید با رعایت تبصره یک طبق گواهی دادگاه مبادرت به صدور المثنی بنماید.»

درخواست سند توسط وراث:

اگر ورثه شخص متوفی درخواست تقسیم ارث و صدور سند مالکیت جداگانه داشته باشند اما ادعا کنند که اصل سند پیش یکی از وراث است که آن را تحویل نمی دهد. اگر بعد از دو مرتبه اخطار به فاصله ی ۱۰ روز، که یکی از آن در روزنامه ی کثیر الانتشار آگهی شود، مورث مذکور اقدام به تحویل سند ننمود، سند مالکیت برای سایر وارثین صادر خواهد شد و به محض تحویل سند توسط مورث در هر دفتر اسناد رسمی ای، آن دفاتر باید آن را بگیرند و به اداره ی ثبت ارسال کنند.

تبصره۳)

«هرگاه بعضی از ورثه با تسلیم رونوشت گواهی انحصار وراثت و سایر مدارک ضروری صدور سند مالکیت سهمیه خود را از ماترک مورث تقاضا نمایند و اعلام بدارند که سند مالکیت مورث نزد احد از وراث است که از ابراز و تسلیم آن به وارث یا اداره ثبت خودداری می نماید. اداره ثبت مکلف است پس از اخطار به شخص مذکور و انقضاء مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه مراتب را یکبار در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی نماید.

چنانچه دارنده سند مالکیت بدون مجوز قانونی ظرف مهلت معین شده در آگهی، سند مورد مطالبه را تسلیم ننماید سند مالکیت وراث متقاضی را با رعایت کلیه مقررات قانونی صادر و تسلیم خواهد کرد و بلافاصله طی بخشنامه ای به کلیه دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد نمود که هر موقع سند مورث ابراز گردید آنرا اخذ و برای اقدام به اداره ثبت ارسال دارند.»

سندی که به نام دولت صادر شده است:

تبصره ۴)

«در مواردی که سند مالکیت به نام دولت صادر گردیده و یا سند مالکیت به نام دیگری صادر و بعداً به دولت منتقل شده باشد و مرجع ذیربط به علت از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت مربوطه با گواهی وزارت دارائی و امور اقتصادی تقاضای صدورالمثنای سند مالکیت مفقوده را می نماید از شمول این ماده مستثنی است.»

سند ناقص :

تبصره ۵)

« هرگاه به علت ریختن جوهر یا سوختگی یا پارگی و یا جهات دیگری قسمتی از سند مالکیت از بین رفته باشد و یا قابل استفاده نباشد اداره ثبت با انجام تشریفات مقرر در این ماده اقدام به صدور المثنای سند مالکیت خواهد نمود. سند مالکیت ناقص را باطل و در پرونده بایگانی می نماید.»

پیدا شدن سند قبلی:

تبصره ۶)

«در صورت اعلام کتبی مالک مبنی بر پیدا شدن سند مالکیت اولیه چنانچه با سند مالکیت المثنی معامله ای انجام نشده باشد سند مالکیت المثنی باطل و مراتب پیرو بخشنامه مربوط به دفاتر اسناد رسمی تابعه اعلام گردد. چنانچه با سند مالکیت المثنی معامله ای انجام شده باشد سند مالکیت اصلی اخذ و پس از ابطال در پرونده ثبتی مربوط ضبط گردد.»

گروه حقوقی دادیاران متشکل از بهترین وکلای امور ملکی در مشهد
۰۹۱۵۲۴۴۷۰۹۰

 

قرارداد اجاره چیست؟

فهرست مطالبقرارداد اجاره چیست؟اجاره چیست؟شرایط انعقاد قرارداد اجارهوظایف موجر در اجاره چگونه است؟وظایف مستاجر در قرارداد اجاره...

خلع ید و نکات مرتبط با آن

مدت زمان تخمینی مطالعه: 2 دقیقه فهرست مطالبمفهوم خلع ید و چگونگی طرح آن در دادگاهخلع ید به چه معناستنحوه طرح دعوا خلع...

شرایط وقف مال و نکات ضروری

مدت زمان تخمینی مطالعه: 6 دقیقه فهرست مطالبوقف به چه معناست؟مال وقفی یعنی چه؟حبس و تسبیل در وقف به چه معناست؟انواع وقف...

به این مطلب امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۰ دیدگاه ثبت شده است.