کیفرخواست به چه معناست؟

۲۲ آذر, ۱۴۰۰ 1 مدت زمان مطالعه: 7 دقیقه
کیفرخواست
به این مطلب امتیاز دهید

وقتی شخصی متهم به جرمی می شود، شکایتی علیه او در اداره ی پلیس یا دادسرا طرح می شود و پرونده در دادسرا توسط بازپرس مورد بررسی قرار می گیرد. در نهایت دادستان و بازپرس پس از رسیدگی جریان و بررسی ادله و شواهد اقدام به تایید یا عدم تایید مجرمیت فرد می کنند. بنابراین گاهی اوقات نظر دادستان مبنی بر بی گناهی متهم است و او مجرم شناخته نمی شود و گاهی اوقات نیز این تشخیص دادستان با توجه به ادله، بر گناهکار بودن شخص است و او را مستحق مجازات می داند، در نتیجه کیفرخواست صادر می کند و پرونده را به دادگاه ارسال می کند تا با توجه به تشخیص خود مجازات متناسب را صادر کند. در ادامه مطلب به توضیح کیفر خواست می پردازیم.


کیفرخواست

کیفرخواست به معنای تشخیص دادستان مبنی بر مجرم بودن شخص متهم است. کیفرخواست می تواند هم بصورت شفاهی باشد و هم می تواند بصورت کتبی باشد. براساس ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری:

« دادگاههای کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی می کنند:
الف – کیفرخواست دادستان
ب – قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه
پ – ادعای شفاهی دادستان در دادگاه.»

گفتیم که پس از مطرح شدن یک پرونده در دادسرا، بازپرس به بررسی دقیق جرم می پردازد و تمام ادله و مستندات و شواهد و جزئیات را بررسی می کند و در نهایت نظر خود را به دادستان ارائه می کند. با توجه به تشخیص بازپرس و دادستان نیز دو نتیجه متفاوت ممکن است حاصل شود:

  • در صورتی که تشخیص بازپرس بی گناهی شخص متهم و عدم انتساب جرم به او باشد حال یا به دلیل اینکه شخص واقعا متهم نبوده یا ادله و مستندات کافی در این باره درحال حاضر وجود ندارد، دادستان قرار موقوفی تعقیب صادر می کند.
  • در صورتی که تشخیص بازپرس بر گناهکار بودن شخص متهم باشد، قرار جلب دادرس صادر می کند . قرار جلب دادرس به این معناست که بازپرس شخص متهم را گناهکار تشخیص داده است بنابراین پرونده را به دادستان ارجاع می دهد تامطابق ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری، ظرف مدت پنج روز اگر نظر او موافق باشد، اقدام به صدور کیفرخواست کند و پرونده را به دادگاه صالح بفرستد تا قاضی با توجه به مجرمیت شخص، اقدام به تعیین مجازات متناسب نماید.

کیفر خواست باید حاوی چه اطلاعاتی باشد؟

قانون گذار در ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، اطلاعاتی که باید در کیفرخواست درج شود را ذکر کرده است:

« در کیفر خواست موارد زیر قید می شود:
الف – مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، شماره ملی، شماره شناسنامه، تابعیت، مذهب، محل اقامت و وضعیت تاهل او
ب – آزاد، تحت قرار تامین یا نظارت قضائی بودن متهم و نوع آن و یا بازداشت بودن وی با قید علت و تاریخ شروع بازداشت
پ – نوع اتهام، تاریخ و محل وقوع جرم اعم از بخش، دهستان، روستا، شهر، ناحیه، منطقه، خیابان و کوچه
ت – ادله انتساب اتهام
ث – مستند قانونی اتهام
ج – سابقه محکومیت موثر کیفری متهم
چ – خلاصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم

کیفر خواست شفاهی

در خصوص کیفر خواست شفاهی قانون گذار در ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره کرده است:

« در غیر جرائم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، چنانچه متهم و شاکی حاضر باشند یا متهم حاضر و شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد، دادستان می تواند راساً یا به درخواست بازپرس، با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاکی به همراه او، دعوای کیفری را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست به صورت شفاهی مطرح کند. در این مورد، دادگاه بدون تاخیر تشکیل جلسه می دهد و به متهم تفهیم می کند که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع مهلت بخواهد که در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز به او مهلت داده می شود. تفهیم این موضوع و پاسخ متهم باید در صورتمجلس دادگاه قید شود. هرگاه متهم از این حق استفاده نکند، دادگاه در همان جلسه، رسیدگی و رای صادر می کند و اگر ضمن رسیدگی انجام تحقیقاتی را لازم بداند، آنها را انجام و یا دستور تکمیل تحقیقات را به دادستان یا ضابطان دادگستری می دهد. اخذ تامین متناسب از متهم با دادگاه است. شاکی در صورت مطالبه ضرر و زیان می تواند حداکثر ظرف پنج روز دادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه می تواند فارغ از امر کیفری به دعوای ضرر و زیان رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید.»

آیا می توان نسبت به صدورکیفر خواست اعتراض نمود؟

در خصوص صدور کیفر خواست نمی توان تا زمانی که پرونده در دادگاه مطرح نشده است، اعتراضی صورت بگیرد. به این معنا که نمی توان نسبت به تصمیمات بازپرس و دادستان نسبت به گناهکار بودن شخص، اعتراض کرد بلکه تنها بعد از ارجاع پرونده به دادگاه، می توان اعتراض خود را در دادگاه مطرح نمود. در ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی، تنها اعتراض به دادسرا را در خصوص قرار منع تعقیب پذیرفته است.

آیا پس از صدور کیفر خواست، می توان آن را مسترد کرد؟

با توجه به ماده ۲۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری، تا قبل از ارسال کیفرخواست به دادگاه، در خصوص جرام قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت، حالت های زیر ممکن است پیش آید:
« پس از صدور کیفر خواست و قبل از ارسال به دادگاه، هرگاه شاکی در جرائم قابل گذشت، رضایت قطعی خود را به دادستان اعلام کند، در صورت وجود پرونده در دادسرا، دادستان از کیفر خواست عدول می کند. در این صورت، قرار موقوفی تعقیب توسط بازپرس صادر می شود. در جرائم غیر قابل گذشت، هرگاه شاکی رضایت قطعی خود را اعلام کند، دادستان در صورت فراهم بودن شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب، می تواند از کیفر خواست عدول و تعقیب را معلق کند و در صورتی که در نتیجه رضایت شاکی نوع مجازات تغییر کند، دادستان از کیفرخواست قبلی عدول و بر این اساس کیفر خواست جدید صادر می کند.»

« پس از صدور کیفر خواست و قبل از ارسال به دادگاه، هرگاه شاکی در جرائم قابل گذشت، رضایت قطعی خود را به دادستان اعلام کند، در صورت وجود پرونده در دادسرا، دادستان از کیفر خواست عدول می کند. در این صورت، قرار موقوفی تعقیب توسط بازپرس صادر می شود. در جرائم غیر قابل گذشت، هرگاه شاکی رضایت قطعی خود را اعلام کند، دادستان در صورت فراهم بودن شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب، می تواند از کیفر خواست عدول و تعقیب را معلق کند و در صورتی که در نتیجه رضایت شاکی نوع مجازات تغییر کند، دادستان از کیفرخواست قبلی عدول و بر این اساس کیفر خواست جدید صادر می کند.»

با توجه به ماده ۲۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان نمی تواند بعد از ارسال کیفرخواست به دادگاه، آن را پس بگیرد و مسترد کند:

« دادستان نمی تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام یا ادله آن عدول و بر این اساس کیفر خواست را مسترد یا اصلاح کند و فقط می تواند دلایل جدید له یا علیه متهم را که کشف یا حادث می شود به دادگاه اعلام کند.»

نتیجه گیری

پس بطور خلاصه متوجه شدیم که کیفرخواست توسط دادستان، پس از بررسی ادله توسط بازپرس و مجرم شناخته شدن متهم، صادر می شود. کیفر خواست به دادگاه صالح فرستاده می شود تا قاضی با توجه به جرم متهم و ادله ی آن، نسبت به صدور حکم اقدام نماید.

مشاوره فوری با وکیل

همین حالا با وکیل دادگستری صحبت کنید

درخواست مشاوره تلفنی

تخریب جهیزیه توسط زوج

اختلافات خانوادگی زن و شوهر وقتی به مرحله ی طلاق میرسد یکی از موضوعات نیازمند توافق، جهیزیه است و علاوه بر استرداد جهیزیه بدون...

ولی دم چه کسی است؟

بسیاری از ما در هنگامی که قتلی اتفاق می افتد با واژه ولی دم برخورد کرده ایم اما آیا می دانید ولی دم به چه کسی می گویند و اصلا چه...

قرار جلب به دادرسی چیست؟

در مورد تمام جرایم روند رسیدگی به این شکل است که در ابتدا، موضوع در دادسرا توسط بازپرس رسیدگی میشود. به عبارتی بازپرس وظیفه دارد...

به این مطلب امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک دیدگاه ثبت شده است.